Rozliczenie PIT Ukraińców – Sposoby rozliczeń w Polsce

Według szacowanych danych MSWIA na początku 2018 roku na terenie Polski przebywało 150 tysięcy obywateli Ukrainy, z czego duża część – w celach zarobkowych. Pracodawcy powinni wiedzieć, jak wykonać rozliczenie PIT Ukraińców. Natomiast pracownicy pochodzący z Ukrainy szukają odpowiedzi na pytanie czy rozliczać się w Polsce, czy w swojej ojczyźnie.

 

Kiedy obywatel Ukrainy może podjąć pracę w Polsce?

Osoby narodowości ukraińskiej, które chcą pracować na terenie Polski, powinny posiadać pozwolenie na pracę wydawane przez wojewodów. Istnieją jednak sytuacje, w których są możliwe odstąpienia od tego obowiązku. Pozwolenie nie dotyczy osoby, która spełni wszystkie wymienione warunki:

  • jest obywatelem Ukrainy, Białorusi, Rosji, Gruzji, Armenii lub Mołdawii,
  • pracuje na terenie Polski przez co najmniej 6 miesięcy w okresie następujących po sobie 12 miesięcy,
  • w urzędzie właściwym dla miejsca, w którym mieszka lub przebywa zarejestruje pisemny wniosek, w którym zadeklaruje zamiar podjęcia pracy.

 

Rezydencja podatkowa

Rezydencja podatkowa określa obowiązki podatnika, który przebywa na terenie danego kraju. Osoby, które są rezydentami w Polsce, są zobowiązane do rozliczania swoich przychodów na terenie państwa polskiego, dotyczy to również przychodów uzyskanych za granicą. Rezydentem jest osoba, która:

  • posiada w Polsce źródło swoich interesów – gospodarczych lub prywatnych,
  • przebywa na terenie Polski przez co najmniej 183 dni w roku (nie musi to być pobyt ciągły).

Osoba pochodząca z Ukrainy, powinna zweryfikować czy jego najbliższa rodzina znajduje się na terenie Polski lub czy prowadzi on tu swoją stałą działalność, bądź jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Może mieć on wtedy pewność, że jest polskim rezydentem.

 

Nierezydenci a Rozliczenie PIT Ukraińców

Jak wykonać rozliczenie PIT Ukraińców, gdy nie są oni rezydentami? Jeśli pracownik otrzymuje swoje wynagrodzenie z tytułu: stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, to jego dochód podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. W tym przypadku powinien on rozliczać się według skali podatkowej. Pracownik jest zobowiązany do złożenia PIT-37 do końca kwietnia w roku następnym po roku, w którym uzyskał przychody.

 

Rozliczenie PIT Ukraińców – preferencje i ulgi

Obywatele Ukrainy, którzy osiągają swoje przychody i składają deklaracje PIT, mają prawo do korzystania z preferencji i ulg podatkowych po spełnieniu warunków wynikających z ustawy. Osoby te mogą m.in.:

  1. Skorzystać z preferencyjnego rozliczenia PIT ze swoim małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Jeśli jest nierezydentem, musi m.in. posiadać 75% dochodów w Polsce.
  2. Skorzystać z ulg przysługujących cudzoziemcom bez względu na rezydencję. Mają prawo do odliczenia ulg podatkowych (np. ulgi prorodzinnej, internetowej), jeśli składają deklarację PIT- 36 lub PIT-37.
  3. Skorzystać z odliczeń składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, jeśli są rezydentami Polski lub krajów UE, EOG lub Szwajcarii.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *